ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Nagy Miklós Egyéni vállalkozó 2484 Gárdony Lehel út 38a  adószám: 58324693-1-27, továbbiakban:

mint a hasznaltingatlan.hu üzemeltetője.

Megrendelő ügyfelei a továbbiakban: Megrendelők és igénybe vevők részére a jelen Általános Szerződési Feltételek a

továbbiakban ÁSZF keretében meghatározott szolgáltatásokat kínálja az alábbiakban részletezett feltételek szerint. A Szolgáltatás használatával a Felhasználó és az Üzemeltető között online szerződés jön létre az Ekrtv.1 5. § (4) bekezdésének megfelelően.

Jelen ÁSZF valamennyi Megrendelői Megállapodásra irányadó, feltéve, hogy Szerződő Felek írásbeli megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik.

A www.hasznaltingatlan.hu oldalon kínált szolgáltatások igénybe vételének megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket. Ezen oldal használatba vétele kizárólag az alábbi feltételeknek megfelelő formában történhet. A jövőben történő felhasználási feltételeket érintő módosításokat

és változásokat Üzemeltető a www.hasznaltingatlan.hu oldal  ÁSZF-t  tartalmazó részén közzéteszi és a változásokra felhasználók figyelmét felhívja.

Megrendelő köteles az adatai változását Üzemeltető felé írásban bejelenteni.

1. A szolgáltatás tárgya, tartalma

Üzemeltető megjelenési helyet biztosít Megrendelő részére hirdetései – listing, display és egyéb szolgáltatói felület - folyamatos megjelentetésére az Üzemeltető által üzemeltetett www.hasznaltingatlan.hu internetes címen levő adatbázisban illetve keresőrendszerben.

Üzemeltető Megrendelő hirdetései számára tárhelyet biztosít, mellette Üzemeltető jogosult egyéb ügyfelek hirdetéseinek   elhelyezésére. A Megrendelő által elhelyezett képeket Üzemeltető jogosult elektronikus vízjellel ellátni.

Megrendelő kijelenti és szavatolja, hogy a hirdetés tekintetében a hatályos jogszabályokat betartja, az személyhez és szellemi alkotásokhoz fűződő jogot nem sért, illetve a nyilvánossághoz közvetítéshez az érintett személyek hozzájárulásával rendelkezik.

Megrendelő: az ÁSZF szabályozásában az a magánszemély vagy társaság, (jogi személy, nem jogi személyiségű társaság) vagy egyéb jogi személy (alapítvány, egyesület, stb.) mely a hirdetéshez szükséges jogszabályi feltételekkel rendelkezik és tulajdonosi, alapítói köre legalább 90%-os többségében, azonos, a társaság cégkivonatával, alapító okiratával, alapszabályával igazolhatóan.

Üzemeltető által biztosított internetes adminisztratív felület használatával, ingatlan hirdetéseit Megrendelő helyezi el a portálon. A hirdetések tömeges feladásának megkönnyítésére Üzemeltető adatbázis importálási lehetőséget biztosít Megrendelőnek, az érvényben lévő: Hirdetések és hirdetéshez kötött értékesítők XML alapú importja segítségével , melyet megrendelő a saját admin oldalán tölthet le és veheti igénybe.

Megrendelő által igénybe vehető kedvezményekről Üzemeltető ad felvilágosítást előzetes egyeztetést követően üzletkötői útján szóban és írásos tájékoztató oldalak átadásával.

Üzemeltető köteles évi 99%-os rendelkezésre állás mellett a szerződésben vállalt szolgáltatásainak biztosítására. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele a harmadik fél hatáskörébe tartozó szolgáltatások, valamint az előre bejelentett karbantartások.

Szerződő Felek a közöttük létrejött a díj csomag megrendelés és annak  érvényességében  határozzák meg a szerződés időbeli hatályát, megszűnését, a hirdetések közzétételét, a díj megfizetését, az Üzemeltető által nyújtott konkrét engedmények feltételeit, valamint minden olyan kérdést, amelyet bármelyik fél  lényegesnek minősít.

2. Ingyenes ingatlanhirdetés és regisztráció

A honlap megtekintése és az azon történő keresés ingyenesen és regisztráció nélkül történik. Magánszemély Megrendelő regisztrációt követően 1 darab ingyenes ingatlanhirdetést jogosult elhelyezni a honlapon szöveggel és képpel.

A regisztráció során az adatok kitöltésekor figyelni kell az adatok pontos és valóságnak megfelelő megadására. Kötelezően megadandó adatok esetén a formai ellenőrzés automatikusan megtörténik. Az adatok kitöltése után fontos a megadott adatokat ellenőrizni és jóváhagyni. Ezt követően kerülhet sor a regisztráció elektronikus továbbítására. Üzemeltető a regisztráció során aktivációs linket küld elektronikus levél formájában a megadott email címre, melyre kattintva igénybe vevő fejezi be a regisztrációt. Sikeres regisztráció esetén Üzemeltető haladéktalanul biztosítja a hirdetési csomagokban szereplő darabszámú hirdetés elhelyezésének lehetőségét. Amennyiben erre a visszaigazolásra (adminisztrációs felületének megjelenése) a regisztráció elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül nem kerül sor, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól. A regisztráció és annak visszaigazolása akkor tekinthető az Üzemeltetőhöz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Igénybe vevő tudomásul veszi, hogy az Interneten továbbított adatok biztonságáért és annak megérkezéséért az Üzemeltető felelősséget nem vállal.

A regisztráció elektronikus úton történt megküldésével és annak Üzemeltető általi visszaigazolásával felek között a szerződés ráutaló magatartással jön létre. A megkötött szerződés nem minősül írásban megkötött szerződésnek. Szerződéskötésre kizárólag magyar nyelven van lehetőség.

Üzemeltető a regisztráció tartalmát elektronikus formában rögzíti és tárolja. Regisztrált igénybe vevő a rögzített és tárolt adatokhoz az adminisztrációs felületén férhet hozzá és a regisztráció során megadott adatait az e-mail cím kivételével bármikor jogosult megváltoztatni, illetve regisztrációját törölni. A felhasználói fiók törlésével a jelen Felhasználási Feltételekben szabályozott jogviszony megszűnik. A törlést követően azonban pl. biztonsági másolatokon időlegesen még maradhatnak adatok. Igénybe vevő jogosult és egyben köteles a megváltozott adatait a rendszerben módosítani, hogy a feltöltött adatai a valóságnak megfelelőek, pontosak és időszerűek legyenek.

Amennyiben az igénybe vevő által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, akkor Üzemeltető minden további értesítés nélkül jogosult törölni a regisztrációt. Kizárható minden olyan felhasználó, aki ismételten megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő adatokat ad meg. Ilyen esetekben az igénybe vevő semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles lesz az Üzemeltető ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.

3. A hirdetés díja

A honlapon nyújtott egyes szolgáltatások regisztrációt követően ingyenesen, míg más szolgáltatások visszterhesen érhetőek el.

Üzemeltető által igénybe vehető csomagok csak adott földrajzi területre érvényesek.

A csomagban kínált hirdetési lehetőségeket csak a jogosult Megrendelő használhatja fel, azt harmadik személy részére nem értékesítheti. Ezen rendelkezés megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül, és az Üzemeltető jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben a Megrendelő köteles az Üzemeltető által korábban nyújtott  valamennyi kedvezményt az Üzemeltető felhívására haladéktalanul visszafizetni.

Az alapcsomag érvényességi időtartama alatt vásárolt plusz önálló kredit lejárata megegyezik az alapcsomag lejáratának idejével.

Üzemeltető a Megrendelő felé a megrendelt és a Megállapodáson feltűntetett, ill. elfogadott feltételek szerint számlát állít ki, mely számlát a rajta megjelölt teljesítési időpontig Megrendelő köteles átutalás vagy bankkártyás fizetéssel egy összegben kiegyenlíteni. A Szolgáltatási díj késedelmes fizetése esetén Megrendelő a késedelem időtartamára, a késedelem időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét köteles megfizetni.

A hirdetési díjjal késedelembe esés idejére Üzemeltető jogosult kikapcsolni vagy inaktívvá tenni rendszeréből Megrendelő hirdetéseit.

Megrendelő az ily módon kiesett időre semmilyen megterítési igénnyel nem élhet.

Üzemeltető az alább felsorolt estekben jogosult időről-időre egészben vagy részben egyoldalúan módosítani hirdetési

csomagjainak tartalmát és díját, erről azonban legalább 30 nappal a tervezett módosítás hatályba lépése előtt írásban tájékoztatni köteles Megrendelőt. Az e-mailben történő közlést felek elfogadják! Előre kifizetett szolgáltatásnak azonban sem tartalma, sem díja nem Módosítható

Üzemeltető egyoldalú módosításra jogosult amennyiben:

- az utolsó módosítás óta eltelt idő alatt a fogyasztói árindex változása,

- a jogszabályi környezet megváltozása,

- az új szolgáltatások bevezetése vagy a már meglévők megfelelő minőségének biztosítása,

- vagy a gazdasági, műszaki, ill. egyéb körülményekben bekövetkezett lényeges változás ezt indokolja.

Amennyiben Hirdető a módosított hirdetési csomagok és díjak mellett nem kívánja tovább igénybe venni Üzemeltető szolgáltatását, akkor a módosítás tárgyában megküldött értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül – értesítés elmaradása estén pedig a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül - azonnali hatályú felmondásra jogosult.

A hirdetési csomagok és díjak módosítása elfogadásának minősül, amennyiben Hirdető ráutaló magatartásával a szolgáltatást továbbra is igénybe veszi.

4. Üzemeltető felelőssége

A www.hasznaltingatlan.hu oldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, annak bárminemű felhasználása a Megrendelő saját kockázata és felelőssége. Üzemeltető a hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért felelősséget nem vállal, a közízlést és törvényt sértő, valamint az oldal struktúrájába nem illő adatokat, képeket,

fájlokat, megtévesztő hirdetéseket minden értesítés, előzetes bejelentés nélkül jogosult törölni rendszeréből. Üzemeltető nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információ tartalmát valamint nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

Megrendelő által rendelkezésre bocsátott vagy közzétett tartalomért, a tartalom által okozott vagy az azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag Megrendelő tartozik felelősséggel.

Amennyiben harmadik személy igényt érvényesít, vagy bármely hatóság eljárást indít, Megrendelő kötelezettséget vállal az ezzel kapcsolatban Üzemeltetőnél felmerülő valamennyi költség és kár megtérítésére.

Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető Nagy Miklós a megrendelt hirdetéseket a www.hasznaltingatlan.hu facebook oldalán a szerződés időtartama alatt bármikor közzétegye.

Mivel az Internet nyitott, a továbbított adatok megsemmisülése, késedelmes megérkezése miatt Üzemeltető felelősséget nem vállal, az azon továbbított adatok megsemmisülése, késedelmes megérkezése vagy bármely más egyéb hiba folytán keletkező károk tekintetében az Üzemeltető kártérítési felelősségét kizárja.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes

kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében Üzemeltető szolgáltatásait igénybe vevő Megrendelő által rendelkezésre bocsátott információk tekintetében Megrendelő minősül Szolgáltatónak.

Üzemeltető nem garantálja az oldalon található funkciók hiba- és zavarmentes működését és ezen zavarok kijavítását valamint az oldal vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét. Azok használata a Megrendelő saját kockázatára és felelősségére történik.

5. Hirdetések törlése, korlátozása

Üzemeltető a közízlést- vagy jogszabályt sértő valamint az oldal struktúrájába nem illő adatokat, információkat, képeket, fájlokat, illetve megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő, vagy bújtatott reklámot tartalmazó hirdetéseket minden értesítés, előzetes bejelentés nélkül jogosult törölni rendszeréből.

Üzemeltető jogosult továbbá az alábbi pontok bármelyikének megsértése, megvalósulása esetén külön értesítés nélkül törölni a hirdetést, vagy a megfelelő kategóriába áthelyezni, amennyiben:

- Megrendelő nem ingatlanhirdetést helyez el.

- Megrendelő a hirdetést nem a megfelelő kategóriában helyezi el.

- Megrendelő az ingatlanról készült képeket utólagosan manipulálja, például a képeken vagy  körülötte bármilyen keretet, feliratot, ábrát vagy reklámot helyez el.

- Megrendelő a hirdetésben más internetes oldalra való utalást, hivatkozást helyez el.

- Ingyenesen hirdető magánszemély két- vagy több hirdetést egyidejűleg bármilyen formában helyez el.

- A hirdetés valótlan, megtévesztő adatokat tartalmaz.

- A hirdetéssel kapcsolatos, vélelmezhetően jogellenes magatartás jut Üzemeltető tudomására.

Előzőek ismételt megsértése, megvalósulása esetén Üzemeltető korlátozhatja a hirdetések elhelyezését. Ilyen esetekben a Megrendelő semmilyen kártérítési vagy bármilyen egyéb megtérítési, visszafizetési igénnyel nem élhet, azonban köteles lesz az Üzemeltető ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.

6. Adatvédelem Üzemeltető a Megrendelői megállapodás létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel

kísérése, az ebből származó díjak számlázása, valamint az ezzel kapcsolatos követeléseinek érvényesítése céljából kezelheti a Megrendelő azonosításához szükséges és elégséges adatokat.

Üzemeltető az egyes szolgáltatásainak igénybe vételét regisztrációhoz köti, melynek során Üzemeltető a Megrendelő személyes adatainak birtokába jut, azonban ezen adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatok: cégnév, telephely, székhely, adószám, cégjegyzékszám, bankszámlaszám, email cím, telefonszám.

Üzemeltető a regisztráció valamint a Megrendelői megállapodás megkötése során a Megrendelő által megadott személyes adatok kezelése tekintetében a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.

Törvény es az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit betartja.

Üzemeltető a tőle elvárható módon gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal,törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A kezelt személyes adatokat az Üzemeltető csak az érintett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára. Üzemeltető a felhasználó által megadott adatokat elsősorban az azonosítás, kapcsolattartás, szolgáltatásnyújtás céljából használja fel.

7. A szerződés megszűntetése

Üzemeltető kizárólag írásos formában – email, fax, postai levél – fogadja el Megrendelőtől a megszűntetési szándéknyilatkozatot. Az írásos bejelentés megérkezte után, Kiadó a folyó naptári hónapot – de maximum a felmondástól számított 30 napot – kiszámlázza Megrendelő felé.

Ingyenesen hirdető magánszemély részéről regisztrációval létrejött 1 darab ingyenes hirdetés elhelyezését biztosító szerződések esetében a szerződés a regisztráció törlésével megszűnik.

Ingyenesen hirdető magánszemély a saját adatait, regisztrációját bármikor jogosult módosítani illetve törölni.

8. Adattovábbítási nyilatkozat

Elfogadom, hogy a Nagy Miklós Egyéni vállalkozó 2484 Gárdony Lehel út 38a által a www.hasznaltingatlan.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek azOTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbítottadatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

OTP Simplepay fizetési tájékoztató

9. Egyéb rendelkezések

Üzemeltető honlapján elérhető bármely szolgáltatás igénybevétele esetén valamennyi igénybe vevőre a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

Üzemeltető a jelen általános felhasználási feltételek megváltoztatásának jogát fenntartja.

A jelen általános felhasználási feltételekre a magyar jog az irányadó.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Jelen ÁSZF 2015. január 15. napján lép hatályba.

Facebook
Blogger
Twitter
Tweets by hasznaltingatla
Flickr